SLUŽBY

Jednoduché účtovníctvo

 • Spracovanie účtovných dokladov
 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Evidencia majetku
 • Kontrola úhrad prijatých a vydaných faktúr
 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane daňového priznania
 • Vypracovanie prehľadov pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu

Podvojné účtovníctvo

 • Spracovanie účtovných dokladov
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vypracovanie mesačných výkazov podľa požiadaviek klienta
 • Kontrola úhrad prijatých a vydaných faktúr
 • Kontrola zálohových platieb
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane daňového priznania a povinných príloh
 • Vypracovanie účtovných smerníc
 • Štandardné výstupy z účtovného programu

Mzdy a personalistika

 • Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • Vypracovanie miezd pre zamestnancov a dohodárov
 • Komunikácia zo Sociálnou poisťovňou a zdravotnou poisťovňou(prihlásenie a odhlásenie pracovníkov z a do poisťovní
 • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • Vypracovanie mesacneho prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov daňovému úradu
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmu zamestnancom/potvrdenie o zrazených preddavkoch
 • Mzdové listy
 • Zápočtové listy
 • Vyhotovenie príkazu k úhrade platieb odvodov z miezd
 • Vyhotovovanie potvrdení o zamestnaní a príjmoch pre zamestnancov

Dane

 • Daň z príjmu fyzických osôb - daňové priznanie
 • Daň z príjmu právnických osôb - daňové priznanie
 • Daň z pridanej hodnoty – vypracovanie (mesačných,štvrťročných) daňových priznaní k DPH
 • Daň z motorových vozidiel